Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

تشخیص جنس هلیکو باکتر

نامه الکترونیک چاپ
  • تشخیص جنس هلیکو باکتر و عدم وجود هلیکوباکتر پیلوری در بافت آدنوتونسلار

خلاصه:
در مطالعات اخیر در باب بافت آدنوتونسیلار بعنوان مخزن هلیکوباکتر پیلوری بحث های زیادی شده است. در این مطالعه هدف ما بررسی هلیکوباکتر پیلوری یا دیگر گونه های هلیکوباکتر در بافت آدنوتونسیلار بیمارانی است که آدنوتونسیلاریتیس مزمن داشته اند. این تحقیق بر روی 105 بیماری که دارای تونسیلیتیس مزمن و بزرگی آدنویید را داشتند انجام شد. شیوع هلیکوباکتر پیلوری و دگر جنس های هیلکوباکتر با استفاده از روش PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. هلیکو باکتر پیلوری با استفاده از پرایمر glmM و جنس هلیکو باکتر با استفاده از پرایمر اختصاصی 16 Srna ردیابی شدند. در هیچ یک از بیماران هلیکو باکتر پیلوری تشخیص داده نشد اما 29 درصد از نمونه ها جنس هلیکو باکتر در آنها مثبت ارزیابی شد. اگر چه میزان فراوانی جنس هلیکوباکتر در بافت آدنوتونسلار بالاست اما نتایج بدست آمده از مطالعه ما نقش آدنوتونسلار را بعنوان مخزنی برای هلیکوباکتر پیلوری تأیید نمی کند. در لزوم مطالعات آتی می توان به امکان نقش جنس هلیکوباکتر در بیماری های مجاری گوارشی فوقانی اشاره کرد.
کلید واژه: هلیکوباکتر پیلوری، برداشتن لوزه، واکنش زنجیره پلیمرازی، ایران
مقدمه:
اگر چه عفونت هلیکوباکتر پیلوری بطور شایع در سراسر جهان گسترش دارد اما انتقال آن بطور دقیق مشخص نیست و دانسته های ما هنوز ناچیز است. انتقال بوسیله مدفوعی- دهانی و دهانی- دهانی راههای اصلی انتقال هلیکو باکتر پیلوری هستند. (1-3). در نمونه های پلاگ لثه و دندان و در بزاق حضور هلیکو باکتر پیلوری در حفره دهانی بوسیله PCR تشخیص داده شده است (3-7)، اما کشت این قبیل نمونه ها گهگاهی مثبت می شود. اخیراً پیشنهاد شده است که شاید بافت لوزه مخزنی باشد برای هلیکوباکتر پیلوری و مطالعاتی در باب حضور هلیکوباکتر در لوزه انجام شده است (9، 8). از آنجا که لوزه می تواند مخزن هلیکو باکتر پیلوری باشد بعضی از محققین پیشنهاد دادند که برداشتن لوزه شاید باعث کاهش عفونت های گوارشی که عامل آن هلیکو باکتر پیلوری است بشود (10). ریشه کن کردن هلیکو باکتر پیلوری از بافت لوزه می تواند ریشه کنی آن را از مخاط معده راحت تر کند.
بعلاوه هلیکو باکتر پیلوری در دیگر گونه های هلیکو باکتر از قبیل: هلیکو باکتر هیلمنی، هلیکو باکتر فلیس، هلیکو باکتر هپاتیکوس، هلیکو باکتر بلیس و هلیکو باکتر بیزازرنی از نظر بالینی برای انسان مهم هستند، اگرچه این باکتری ها اصالتاً در حیواناتی نظیر سگ و گربه و موش و خوک عفونت ایجاد می کنند (11-14) گسترش بعضی بیماری ها و تماس نزدیک انسان با حیوانات می تواند باعث توجه بیشتر این مسئله شود پس می توان در نظر گرفت که هلیکوباکترهای غیر پیلوری نیز در انسان به التهاب معده، زخم معده، MALT، وابسته هستند (13، 11-18). در باب درگیر کردن سیستم گوارشی توسط هلیکو باکترهای غیر از پیلوری و انتقال آنها و مخزن بودن لوزه برای آنها اطلاعات زیادی در دست نداریم. در جریان این مطالعه، هدف ما بررسی بافت لوزه در بیمارانی که دارای التهاب لوزه مزمن بودند جهت بررسی هلیکو باکتر پیلوری و دیگر گونه های هلیکو باکتر در بافت لوزه ی این بیماران و همچنین مقایسه سطح در مقابل مرکز بافت لوزه برداشته شده از نظر هلیکو باکتر پیلوری و دیگر گونه بوده است.
آنالیز داده ها:
از تست فیشر برای آنالیز داده ها استفاده شد و P-value ≤ 0.05 بعنوان مقادیر معنادار در نظر گرفته شد.
نتایج:
تمامی 105 بیمار مورد مطالعه تحت جراحی برداشت لوزه قرار گرفته بودند. میانگین سنی بیماران   39 ± 21.5 و از رنج سنی 4 تا 80 سال بود که 31% آنها زن و 69% آنها مرد بودند. هیچ کدام از بیماران در معاینات بالینی نشانه ای از بیماری GERD (رفلکس مری) را از خود نشان ندادند. صحیح بودن استخراج DNA با یافتن ژن - گلبولین در طی واکنش PCR بعنوان یک کنترل داخلی در تمامی بیماران مورد تأیید قرار گرفت. به هر حال ژن هلیکوباکتر پیلوری در هیچ یک از نمونه ها یافته نشد اما 29% بیماران جنس هلیکوباکتر در آنها مثبت بود. سطح آدنویید بیشترین مقدار واکنش مثبت را داشت (21%) در حالی که سطح لوزه چپ کمترین مقدار عفونت را دارا می بود. سطح آدنویید (21%) در مقایسه با مرکز (105) بدست آمد که در آنالیز آماری تفاوت معناداری از خود نشان می دهد (P=0.03). ناحیه چپ لوزه نسبت به ناحیه راست از آلودگی کمتری برخوردار بود (P0.05).
بحث:
هلیکوباکتر پیلوری که باکتری عفونت زا مهم در انسان است که حدود 90% از ایرانیان را درگیر کرده است (5). عفونت هلیکوباکتر پیلوری باعث گاستریت مزمن، زخم معده، سرطان معده، MALT، می شود. اگرچه به نظر می رسد روده محل ذخیره اولیه هلیکوباکتر پیلوری است اما در پلاگ دندانی حفره دهانی و بزاق دهان نیز تشخیص داده شده است(4) و قسمت فوقانی لوله گوارشی نیز می تواند محلی برای ذخیره هلیکو باکتر پیلوری باشد(22). هلیکوباکترهای غیر از هلیکوباکتر پیلوری اصالتاً از سگ و گربه و موش جدا شده است. اخیراً این فرضیه افزایش پیدا کرده است که این باکتری ها نقش واسطه ای مهم در بیماری های گوارشی و خارج گوارشی انسان بازی می کنند.
برای اثبات کلونیزه شد هلیکو باکتر پیلوری می توان از روش تهاجمی مثل گرفتن بیوپسی و کشت آن یا روش غیر تهاجمی مثل سرولوژی، تست اوره آز سریع، CLO، یا استفاده از روش مولکولی مثل PCR استفاده کرد(23). همچنین PCR این قابلیت را دارد که در حد بسیار پایین میکرو ارگانیزم را تشخیص دهد از آنجا که فرم ککوییدی هلیکو باکتر پیلوری قابلیت رشد ندارد و حداقل مقدار اوره آز را تولید می کند PCR روش مطمئن تری است(24). حساسیت و اختصاصیت بالای PCR باعث شده است که از آن به عنوان 1 روش مناسب برای تشخیص ژن اختصاصی هدف استفاده شود.
گزارشات منتشر شده گذشته بر روی کلونیزه شدن هلیکو باکتر پیلوری در نمونه های آدنوتونسیلار نشان داده است که حضور این باکتری در این بافت هنوز جای بحث است. بعضی مطالعات شیوع  هلیکو باکتر پیلوری را در بافت آدنوتنسیلار تشخیص دادند (26، 25، 9)، در حالی که بعضی مطالعات این مطلب را رد کرده است (30، 27). نتایج ما این موضوع را حمایت میکند که آدنوتونسیلار نقشی در ذخیره هلیکو باکتر پیلوری ندارد. نوع روش مورد استفاده برای تشخیص هلیکو باکتر پیلوری در نتایج  بدست آمده بسیار مهم است. از سوی دیگر تست اوره آز سریع بیشترین استفاده برای مطالعات میزان شیوع هلیکوباکتر پیلوری در آدنوتونسیلار دارد (Bitar M. et al). در این تحقیق 77% از نمونه تست اوره آز مثبت داشتند در حالی که PCR منفی ردیابی شد(31). کاربرد UBT در غیر بافت گوارشی و اسیدی مثل بافت آدنوتونسیلار امکان نتایج مثبت کاذب را بالا می برد در نتیجه باعث گیر انداختن باکتری در بافت می شود. بدست آمدن درصد بالایی از مثبت کاذب در تست اوره آز سریع بیماران الکلی نشان دهنده ی کلونیزه شدن هلیکو باکتر پیلوری نیست بلکه می تواند به دلیل حضور دیگر ارگانیزم های اوره آز مثبت باشد (32، 31، 27). پس به نظر می رسد در مطالعاتی که فقط از تست اوره آز سریع استفاده شده است ممکن است که نتایج آن غیر واقعی باشد. در مطالعه حاضر با توجه به یکسان بودن مواد، روش ها و تیم تحقیق نشان می دهد که نتایج منفی به دلیل مشکلات تکنیکی نمی تواند باشد.
نویسندگان مطالعاتی که نتایج مثبت هلیکوپیلوری را گزارش دادند پیشنهاد دادند که ذخیره بودن آدنوتونسیلار برای هلیکوباکتر پیلوری می تواند دلیلی برای انتقال دهان به دهان این باکتری باشد. این ایده پایه ای هست برای مطالعات اولیه ای که این باکتری را از بزاق و پلاگ دهانی و لثه ای جدا کرده اند (33،4)
یافته های ما امکان اینکه بافت آدنوتونسیلار مخزنی برای ذخیره هلیکوباکتر پیلوری باشد را بسیار ضعیف نشان می دهد با توجه به اینکه ما هیچ مورد مثبتی یافت نکردیم. بعلاوه مطالعات نیاز دارند که امکان نقش هلیکوباکترپیلوری را در بیماریهای لوله گزارشی فوقانی روشن کنند (31، 27). وجود درصد قابل توجه (29%) از DNA گونه های دیگر هلیکوباکتر غیر از پیلوری در نمونه های لوزه و آدنویید نمایانگر این نکته می باشد که این ارگان ها می توانند نقش مهمی در نگهداری این گونه های باکتریایی در بدن داشته باشند. مقایسه آدنویید و لوزه ها نشان می دهد که آدنویید تمایل بیشتری برای کلونیزه نمودن گونه های هلیکوباکتر نسبت به لوزه ها دارد و علاوه بر آن مطالعه حاضر نشان داد که کلونیزاسیون با گونه های هلیکوباکتر در سطح آدنویید (21%) نسبت به مرکز (10%) بالاتر می باشد (0.05>p) . هفت درصد نمونه های آدنویید به طور توام در قسمت بافت مرکزی و سطحی برای گنه های هلیکوباکتر مثبت بودند، این مطالعه نشان داد که به طور خاص سطح آدنویید در مقایسه با لوزه از آلودگی بیشتری برخوردار است. این اولین مطالعه است که هلیکوباکتر پیلوری را با جنس های دیگر هلیکوباکتر در بافت آدنوتونسلار مقایسه می کند. با توجه به افزایش نقش هلیکوباکترهای غیر از پیلوری در بیماری های انسان (14) تشخیص این باکتری ها در بافت آدنوتونسلار ممکن است جهت کنترل شیوع این باکتریها موضوع مهمی باشد. در این مطالعه ما نتوانستیم هیچ ارتباطی بین جنس و جنس بیماران با حضور هلیکو باکترهای غیر جنس بدست آوریم.
در نتیجه، در مطالعه انجام شده با توجه به نتایج تست PCR به دست آمده هیچ مورد مثبتی از حضور هلیکو باکتر پیلوری در بافت آدنوتونسیلار نیافتیم حضور قابل توجه هلیکو باکترهای غیر پیلوری در بافت آدنوتونسلار در این مطالعه قابل ملاحظه است که این نیازمند مطالعه بیشتر جهت امکان نقش این باکتری ها در بیماریهای لوله گوارشی فوقانی است.
تشخیص جنس هلیکو باکتر و عدم وجود هلیکوباکتر پیلوری در بافت آدنوتونسلار
خلاصه:
در مطالعات اخیر در باب بافت آدنوتونسیلار بعنوان مخزن هلیکوباکتر پیلوری بحث های زیادی شده است. در این مطالعه هدف ما بررسی هلیکوباکتر پیلوری یا دیگر گونه های هلیکوباکتر در بافت آدنوتونسیلار بیمارانی است که آدنوتونسلاریتیس مزمن داشته اند. این تحقیق بر روی 105 بیماری که دارای تونسیلیتیس مزمن و بزرگی آدنویید را داشتند انجام شد. شیوع هلیکوباکتر پیلوری و دگر جنس های هیلکوباکتر با استفاده از روش PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. هلیکو باکتر پیلوری با استفاده از پرایمر glmM و جنس هلیکو باکتر با استفاده از پرایمر اختصاصی 16 Srna ردیابی شدند. در هیچ یک از بیماران هلیکو باکتر پیلوری تشخیص داده نشد اما 29 درصد از نمونه ها جنس هلیکو باکتر در آنها مثبت ارزیابی شد. اگر چه میزان فراوانی جنس هلیکوباکتر در بافت آدنوتونسیلار بالاست اما نتایج بدست آمده از مطالعه ما نقش آدنوتونسیلار را بعنوان مخزنی برای هلیکوباکتر پیلوری تأیید نمی کند. در لزوم مطالعات آتی می توان به امکان نقش جنس هلیکوباکتر در بیماری های مجاری گوارشی فوقانی اشاره کرد.
کلید واژه: هلیکوباکتر پیلوری، برداشتن لوزه، واکنش زنجیره پلیمرازی، ایران
مقدمه:
اگر چه عفونت هلیکوباکتر پیلوری بطور شایع در سراسر جهان گسترش دارد اما انتقال آن بطور دقیق مشخص نیست و دانسته های ما هنوز ناچیز است. انتقال بوسیله مدفوعی- دهانی و دهانی- دهانی راههای اصلی انتقال هلیکو باکتر پیلوری هستند. (1-3). در نمونه های پلاگ لثه و دندان و در بزاق حضور هلیکو باکتر پیلوری در حفره دهانی بوسیله PCR تشخیص داده شده است (3-7)، اما کشت این قبیل نمونه ها گهگاهی مثبت می شود. اخیراً پیشنهاد شده است که شاید بافت لوزه مخزنی باشد برای هلیکوباکتر پیلوری و مطالعاتی در باب حضور هلیکوباکتر در لوزه انجام شده است (9، 8). از آنجا که لوزه می تواند مخزن هلیکو باکتر پیلوری باشد بعضی از محققین پیشنهاد دادند که برداشتن لوزه شاید باعث کاهش عفونت های گوارشی که عامل آن هلیکو باکتر پیلوری ست بشود (10). ریشه کن کردن هلیکو باکتر پیلوری از بافت لوزه می تواند ریشه کنی آن را از مخاط معده راحت تر کند.
بعلاوه هلیکو باکتر پیلوری در دیگر گونه های هلیکو باکتر از قبیل: هلیکو باکتر هیلمنی، هلیکو باکتر فلیس، هلیکو باکتر هپاتیکوس، هلیکو باکتر بلیس و هلیکو باکتر بیزازرنی از نظر بالینی برای انسان مهم هستند، اگرچه این باکتری ها اصالتاً در حیواناتی نظیر سگ و گربه و موش و خوک عفونت ایجاد می کنند (11-14) گسترش بعضی بیماری ها و تماس نزدیک انسان با حیوانات می تواند باعث توجه بیشتر این مسئله شود پس می توان در نظر گرفت که هلیکوباکترهای غیر پیلوری نیز در انسان به التهاب معده، زخم معده، MALT، وابسته هستند (13، 11-18). در باب درگیر کردن سیستم گوارشی توسط هلیکو باکترهای غیر از پیلوری و انتقال آنها و مخزن بودن لوزه برای آنها اطلاعات زیادی در دست نداریم. در جریان این مطالعه، هدف ما بررسی بافت لوزه در بیمارانی که دارای التهاب لوزه مزمن بودند جهت بررسی هلیکو باکتر پیلوری و دیگر گونه های هلیکو باکتر در بافت لوزه ی این بیماران و همچنین مقایسه سطح در مقابل مرکز بافت لوزه برداشته شده از نظر هلیکو باکتر پیلوری و دیگر گونه بوده است.
آنالیز داده ها:
از تست فیشر برای آنالیز داده ها استفاده شد و P-value ≤ 0.05 بعنوان مقادیر معنادار در نظر گرفته شد.
نتایج:
تمامی 105 بیمار مورد مطالعه تحت جراحی برداشت لوزه قرار گرفته بودند. میانگین سنی بیماران   39 ± 21.5 و از رنج سنی 4 تا 80 سال بود که 31% آنها زن و 69% آنها مرد بودند. هیچ کدام از بیماران در معاینات بالینی نشانه ای از بیماری GERD (رفلکس مری) را از خود نشان ندادند. صحیح بودن استخراج DNA با یافتن ژن - گلبولین در طی واکنش PCR بعنوان یک کنترل داخلی در تمامی بیماران مورد تأیید قرار گرفت. به هر حال ژن هلیکوباکتر پیلوری در هیچ یک از نمونه ها یافته نشد اما 29% بیماران جنس هلیکوباکتر در آنها مثبت بود. سطح آدنویید بیشترین مقدار واکنش مثبت را داشت (21%) در حالی که سطح لوزه چپ کمترین مقدار عفونت را دارا می بود. سطح آدنویید (21%) در مقایسه با مرکز (105) بدست آمد که در آنالیز آماری تفاوت معناداری از خود نشان می دهد (P=0.03). ناحیه چپ لوزه نسبت به ناحیه راست از آلودگی کمتری برخوردار بود (P0.05).
بحث:
هلیکوباکتر پیلوری که باکتری عفونت زا مهم در انسان است که حدود 90% از ایرانیان را درگیر کرده است (5). عفونت هلیکوباکتر پیلوری باعث گاستریت مزمن، زخم معده، سرطان معده، MALT، می شود. اگرچه به نظر می رسد روده محل ذخیره اولیه هلیکوباکتر پیلوری است اما در پلاگ دندانی حفره دهانی و بزاق دهان نیز تشخیص داده شده است(4) و قسمت فوقانی لوله گوارشی نیز می تواند محلی برای ذخیره هلیکو باکتر پیلوری باشد(22). هلیکوباکترهای غیر از هلیکوباکتر پیلوری اصالتاً از سگ و گربه و موش جدا شده است. اخیراً این فرضیه افزایش پیدا کرده است که این باکتری ها نقش واسطه ای مهم در بیماری های گوارشی و خارج گوارشی انسان بازی می کنند.
برای اثبات کلونیزه شد هلیکو باکتر پیلوری می توان از روش تهاجمی مثل گرفتن بیوپسی و کشت آن یا روش غیر تهاجمی مثل سرولوژی، تست اوره آز سریع، CLO، یا استفاده از روش مولکولی مثل PCR استفاده کرد(23). همچنین PCR این قابلیت را دارد که در حد بسیار پایین میکرو ارگانیزم را تشخیص دهد از آنجا که فرم ککوییدی هلیکو باکتر پیلوری قابلیت رشد ندارد و حداقل مقدار اوره آز را تولید می کند PCR روش مطمئن تری است(24). حساسیت و اختصاصیت بالای PCR باعث شده است که از آن به عنوان 1 روش مناسب برای تشخیص ژن اختصاصی هدف استفاده شود.
گزارشات منتشر شده گذشته بر روی کلونیزه شدن هلیکو باکتر پیلوری در نمونه های آدنوتونسیلار نشان داده است که حضور این باکتری در این بافت هنوز جای بحث است. بعضی مطالعات شیوع  هلیکو باکتر پیلوری را در بافت آدنوتونسیلار تشخیص دادند (26، 25، 9)، در حالی که بعضی مطالعات این مطلب را رد کرده است (30، 27). نتایج ما این موضوع را حمایت میکند که آدنوتونسلار نقشی در ذخیره هلیکو باکتر پیلوری ندارد. نوع روش مورد استفاده برای تشخیص هلیکو باکتر پیلوری در نتایج  بدست آمده بسیار مهم است. از سوی دیگر تست اوره آز سریع بیشترین استفاده برای مطالعات میزان شیوع هلیکوباکتر پیلوری در آدنوتونسلار دارد (Bitar M. et al). در این تحقیق 77% از نمونه تست اوره آز مثبت داشتند در حالی که PCR منفی ردیابی شد(31). کاربرد UBT در غیر بافت گوارشی و اسیدی مثل بافت آدنوتونسلار امکان نتایج مثبت کاذب را بالا می برد در نتیجه باعث گیر انداختن باکتری در بافت می شود. بدست آمدن درصد بالایی از مثبت کاذب در تست اوره آز سریع بیماران الکلی نشان دهنده ی کلونیزه شدن هلیکو باکتر پیلوری نیست بلکه می تواند به دلیل حضور دیگر ارگانیزم های اوره آز مثبت باشد (32، 31، 27). پس به نظر می رسد در مطالعاتی که فقط از تست اوره آز سریع استفاده شده است ممکن است که نتایج آن غیر واقعی باشد. در مطالعه حاضر با توجه به یکسان بودن مواد، روش ها و تیم تحقیق نشان می دهد که نتایج منفی به دلیل مشکلات تکنیکی نمی تواند باشد.
نویسندگان مطالعاتی که نتایج مثبت هلیکوپیلوری را گزارش دادند پیشنهاد دادند که ذخیره بودن آدنوتونسیلار برای هلیکوباکتر پیلوری می تواند دلیلی برای انتقال دهان به دهان این باکتری باشد. این ایده پایه ای هست برای مطالعات اولیه ای که این باکتری را از بزاق و پلاگ دهانی و لثه ای جدا کرده اند (33،4)
یافته های ما امکان اینکه بافت آدنوتونسیلار مخزنی برای ذخیره هلیکوباکتر پیلوری باشد را بسیار ضعیف نشان می دهد با توجه به اینکه ما هیچ مورد مثبتی یافت نکردیم. بعلاوه مطالعات نیاز دارند که امکان نقش هلیکوباکترپیلوری را در بیماریهای لوله گزارشی فوقانی روشن کنند (31، 27). وجود درصد قابل توجه (29%) از DNA گونه های دیگر هلیکوباکتر غیر از پیلوری در نمونه های لوزه و آدنویید نمایانگر این نکته می باشد که این ارگان ها می توانند نقش مهمی در نگهداری این گونه های باکتریایی در بدن داشته باشند. مقایسه آدنویید و لوزه ها نشان می دهد که آدنویید تمایل بیشتری برای کلونیزه نمودن گونه های هلیکوباکتر نسبت به لوزه ها دارد و علاوه بر آن مطالعه حاضر نشان داد که کلونیزاسیون با گونه های هلیکوباکتر در سطح آدنویید (21%) نسبت به مرکز (10%) بالاتر می باشد (0.05>p) . هفت درصد نمونه های آدنویید به طور توام در قسمت بافت مرکزی و سطحی برای گنه های هلیکوباکتر مثبت بودند، این مطالعه نشان داد که به طور خاص سطح آدنویید در مقایسه با لوزه از آلودگی بیشتری برخوردار است. این اولین مطالعه است که هلیکوباکتر پیلوری را با جنس های دیگر هلیکوباکتر در بافت آدنوتونسیلار مقایسه می کند. با توجه به افزایش نقش هلیکوباکترهای غیر از پیلوری در بیماری های انسان (14) تشخیص این باکتری ها در بافت آدنوتونسیلار ممکن است جهت کنترل شیوع این باکتریها موضوع مهمی باشد. در این مطالعه ما نتوانستیم هیچ ارتباطی بین جنس و جنس بیماران با حضور هلیکو باکترهای غیر جنس بدست آوریم.
در نتیجه، در مطالعه انجام شده با توجه به نتایج تست PCR به دست آمده هیچ مورد مثبتی از حضور هلیکو باکتر پیلوری در بافت آدنوتونسیلار نیافتیم حضور قابل توجه هلیکو باکترهای غیر پیلوری در بافت آدنوتونسیلار در این مطالعه قابل ملاحظه است که این نیازمند مطالعه بیشتر جهت امکان نقش این باکتری ها در بیماریهای لوله گوارشی فوقانی است.

دکترایرج علی اکبری

متخصص گوش .حلق و بینی

ارتباط با ما

کرج ، خیابان دکتر بهشتی ، بعد از چهار راه طالقانی ، نرسیده به میدان شهدا ، روبروی بانک پاسارگاد

تلفن های کلینیک ها:

بخش اورژانس و اطفال:32249192-32214550

فاكس : 2216381 0263

  •                                                                                                ايميل برای ما:info@behbod.com

  •  

     

  •